spot_img
spot_img

Све ви­ше огла­са за по­сао, ра­дни­ка ни за ли­је­ка

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Број ра­дних мјес­та у БиХ сва­ко­дне­вно се по­ве­ћа­ва, а тргов­ци, ко­но­ба­ри и гра­ђе­вин­ци нај­тра­же­ни­ји су ка­дар, јер ра­дни­ци овог про­фи­ла ма­хом па­ку­ју ко­фе­ре и одла­зе у инос­тран­ство.

Ис­тра­жи­вање ком­па­ни­је “Ко­ле­ктив” је по­ка­за­ло да је у првом по­лу­го­ди­шту ове го­ди­не са­мо на пор­та­лу “По­сао.ба” објављено 24 од­сто ви­ше огла­са не­го у ис­том пе­ри­оду ла­ни, али је ис­то­вре­ме­но при­мје­тан пад бро­ја кан­ди­да­та за сло­бо­дна ра­дна мјес­та.

У том пе­ри­оду на овом пор­та­лу објављена су 4.742 огла­са за 11.258 ра­дних мјес­та.

– По­сло­дав­ци су у овом пе­ри­оду при­ми­ли 157.687 при­ја­ва за по­сао пу­тем овог пор­та­ла, а у про­сје­ку се на је­дну по­зи­ци­ју при­јављива­ло 14 осо­ба, што пред­ставља пад у одно­су на про­шлу го­ди­ну, ка­да је за је­дно ра­дно мјес­то кон­ку­ри­са­ло 20 кан­ди­да­та – на­ве­ли су у “Ко­ле­кти­ву”.

Нај­тра­же­ни­ја за­ни­мања, по­ка­зу­ју ис­тра­жи­вања, би­ла су трго­вац, ко­но­бар, гра­ђе­вин­ски ра­дник, ра­дник у прои­зводњи, ко­мер­ци­ја­лис­та, во­зач и про­гра­мер.

Да се број сло­бо­дних ра­дних мјес­та по­ве­ћа­ва и да по­сло­дав­ци све те­же до­ла­зе до ква­ли­фи­ко­ва­них ра­дни­ка пот­врђу­ју и у Аген­ци­ји за по­сре­до­вање при запошљавању “Спе­ктар”.

– Видљив је бла­ги раст при­вре­де на по­дру­чју бањалу­чке ре­ги­је, а ве­ли­ка по­тражња вла­да за ра­дни­ци­ма у прои­зво­дним по­го­ни­ма у Ко­тор Ва­ро­шу, Че­лин­цу, Гра­ди­шци и у Бањалу­ци. Ме­ђу­тим, мно­го је ви­ше сло­бо­дних ра­дних мјес­та ко­ја ос­та­ју иза ра­дни­ка ко­ји ма­со­вно одла­зе у инос­тран­ство – ре­као је за “Глас Српске” ди­ре­ктор ове аген­ци­је Ми­ро­слав Ву­кај­ло­вић.

Он је до­дао да је ма­со­ван одла­зак стру­чних ра­дни­ка са ових прос­то­ра ве­ли­ки про­блем за ко­ји се у ско­ри­јој бу­ду­ћнос­ти не на­зи­ре рје­шење.

– При­су­тан је тренд по­ве­ћа­не по­тражње за ра­дни­ци­ма, али и уку­пно смањење бро­ја оних ко­ји тра­же по­сао. Ми­слим да ће мно­га ра­дна мјес­та и ос­та­ти сло­бо­дна – ис­та­као је Ву­кај­ло­вић.

Пред­сје­дник Уни­је удру­жења по­сло­да­ва­ца РС Дра­гу­тин Шкре­бић ис­ти­че за “Глас Српске” да је нес­клад изме­ђу обра­зо­вања и по­тре­ба при­вре­де у Српској огро­ман.

– Во­за­ча не­ма ни за ли­је­ка, а не­дос­та­је и трго­ва­ца, ко­но­ба­ра, обу­ћа­ра, па и дру­гих за­на­тли­ја. Бес­пла­тно шко­ло­вање ка­дро­ва ко­ји ни­ко­ме не тре­ба­ју са­мо сро­за­ва и школ­ство и при­вре­ду. Ми смо спре­мни да за сва­ко смањење по­ре­за на до­при­но­се по­ве­ћа­мо пла­те, али се не сми­је­мо до­во­ди­ти у си­ту­аци­ју да има­мо пре­ци­јењене по­сло­ве и нес­клад изме­ђу при­хо­да и рас­хо­да, јер ће то уни­шти­ти и ово ма­ло пре­ду­зе­ћа ко­ја до­бро по­слу­ју – ис­та­као је Шкре­бић.

Огла­си из инос­тран­ства

Број огла­са за по­сао у инос­тран­ству у првом по­лу­го­ди­шту изно­сио је де­вет од­сто од уку­пног бро­ја и пред­ставља по­ве­ћање од 38 од­сто у одно­су на ис­ти пе­ри­од ла­ни.

– Нај­ве­ћи број по­ну­да за рад у инос­тран­ству сти­гао је из Хрват­ске, Њема­чке и Сло­ве­ни­је – ис­та­кли су у “Ко­ле­кти­ву” и до­да­ли да је за по­сао у инос­тран­ству сти­гло 4.650 при­ја­ва, што је двос­тру­ко ви­ше у одно­су на ис­ти пе­ри­од ла­ни.

 

 

 

 

 

(glassrpske.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img