spot_img
spot_img

Po­sljed­nje bit­ke za Bah­mut, Ru­si na­do­mak po­bje­de

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Iako Ru­si već du­že vre­me na­ja­vlju­ju da je sa­mo pi­ta­nje tre­nut­ka ka­da će ući u Ar­tjo­movsk, ka­ko ga oni na­zi­va­ju, od­no­sno ukra­jin­ski Bah­mut, oči­gled­no je da je sa­da taj tre­nu­tak. Naj­ve­ći te­ret bor­bi za ovaj grad na is­to­ku Ukra­ji­ne bio je pre­pu­šten pla­će­nič­koj ru­skoj voj­sci „Vag­ner”, a ju­če su se po­ja­vi­li i snim­ci na dru­štve­nim mre­ža­ma ko­ji go­vo­re da su vag­ne­rov­ci već po­če­li da ula­ze u grad.

Ukra­jin­ci su bi­li si­gur­ni da će za­hva­lju­ju­ći za­pad­nom oruž­ju da ga od­bra­ne, ali su­de­ći po iz­ja­va­ma Vo­lo­di­mi­ra Ze­len­skog sve je ma­nje na­de da će ga za­dr­ža­ti u svo­jim ru­ka­ma.

„Ru­si­ja ge­ne­ral­no ne vo­di ra­ču­na o lju­di­ma i ša­lje ih u stal­nim ta­la­si­ma pro­tiv na­ših po­lo­ža­ja, in­ten­zi­tet bor­bi se sa­mo po­ve­ća­va”, re­kao je Ze­len­ski opi­su­ju­ći bor­be kao „naj­te­že”, a nji­ho­vu od­bra­nu kao su­štin­sku.

O te­škoj si­tu­a­ci­ji go­vo­re i re­či vo­đe „Vag­ne­ra” Jev­ge­ni­ja Pri­go­ži­na, ko­ji je u audio-po­ru­ci na dru­štve­nim mre­ža­ma re­kao da ukra­jin­ska voj­ska uba­cu­je do­dat­ne re­zer­ve u bit­ku, „po­ku­ša­va­ju­ći da dr­ži grad svom sna­gom” i da „kr­va­vost bi­ta­ka ra­ste iz da­na u dan”.

Vag­ne­rov­ci su se po­hva­li­li da su kod Ar­tjo­mov­ska uni­šti­li ukra­jin­sku je­di­ni­cu na­zva­nu po biv­šem bri­tan­skom pre­mi­je­ru Bo­ri­su Džon­so­nu.

„Vag­ner” je, ka­ko pi­še Roj­ters, do­bio oči­gled­nu po­dr­šku Kre­mlja jer Dr­žav­na du­ma, do­nji dom ru­skog par­la­men­ta, ras­pra­vlja o za­ko­nu o cen­zu­ri pre­ma ko­jem bi oni ko­ji dis­kre­di­tu­ju „do­bro­vo­ljač­ke for­ma­ci­je” mo­gli da do­bi­ju i 15 go­di­na za­tvo­ra.

Po­čet­kom me­se­ca Ze­len­ski je po­ru­či­vao da je Bah­mut ukra­jin­ska „tvr­đa­va” i da će je bra­ni­ti do­kle god bu­du mo­gli. Po­što je po­sta­ja­lo sve iz­ve­sni­je da grad gu­be, pre ne­ko­li­ko da­na je re­kao da je „va­žno da Ukra­ji­na bra­ni Bah­mut, ali ne po sva­ku ce­nu”.

Pre­u­zi­ma­nje kon­tro­le ru­ske voj­ske nad ovim gra­dom pred­sta­vlja­će ko­rak ka oslo­bo­đe­nju ce­le Do­njec­ke na­rod­ne re­pu­bli­ke, pi­še „Blum­berg”. Ka­ko na­vo­di agen­ci­ja, fo­kus na Ar­tjo­movsk je na­vod­no do­veo u za­blu­du mno­ge voj­ne struč­nja­ke i mi­ni­star­stva od­bra­ne, po­što se grad, ka­ko na­vo­di „Blum­berg” ne sma­tra va­žnim lo­gi­stič­kim čvo­ri­štem. Me­đu­tim, po­stao je „sim­bo­lič­no va­žan grad”, na­vo­di agen­ci­ja.

„Osva­ja­nje Bah­mu­ta (Ar­tjo­mov­ska) pred­sta­vlja­će ko­rak ka to­me da Ru­si­ja za­u­zme ceo ukra­jin­ski re­gi­on Don­bas, ko­ji je pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin pro­gla­sio de­lom Ru­si­je”, na­vo­di agen­ci­ja. Ukra­jin­ski zva­nič­ni­ci, ka­ko je na­ve­de­no, već ja­sno sta­vlja­ju do zna­nja da će Ar­tjo­movsk usko­ro mo­žda bi­ti ne­mo­gu­će bra­ni­ti.

Bah­mut se na­la­zi u de­lu DNR ko­ji kon­tro­li­še Ki­jev i va­žno je tran­sport­no čvo­ri­šte za snab­de­va­nje ukra­jin­ske voj­ske u Don­ba­su.

Rat se nad­vio i nad sa­sta­nak mi­ni­sta­ra spolj­nih po­slo­va G20, ko­ji je ju­če po­čeo u Nju Del­hi­ju. Nje­mu pri­su­stvu­ju ru­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov i ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar En­to­ni Blin­ken. Do­ma­ćin In­di­ja ne že­li da Ukra­ji­na do­mi­ni­ra do­ga­đa­jem, ali se su­o­ča­va s po­zi­vi­ma za­pad­nih ze­ma­lja za ja­san stav.

„Ovaj rat se mo­ra osu­di­ti”, re­kao je no­vi­na­ri­ma Đu­zep Bo­relj, vi­so­ki pred­stav­nik Evrop­ske uni­je za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bed­nost, i do­dao: „Na­dam se, si­gu­ran sam da će di­plo­mat­ski ka­pa­ci­tet In­di­je bi­ti is­ko­ri­šćen ka­ko bi Ru­si­ja shva­ti­la da se ovaj rat mo­ra za­vr­ši­ti.”

 

 

 

 

(politika.rs)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img