spot_img
spot_img

Да ли су аме­рич­ки и ру­ски безбједњаци разговарали о кра­ју рата

spot_img
spot_img

Кремљ не­ће да от­кри­је о че­му се раз­го­ва­ра­ло, Бе­ла ку­ћа по­ри­че да је би­ло ре­чи о свет­ској те­ми број је­дан, али до ру­ско-аме­рич­ког са­стан­ка у Ан­ка­ри је­сте у по­не­де­љак до­шло на­кон што је Ва­шинг­тон ви­ше пу­та по­сред­но сиг­на­ли­зи­рао Укра­ји­ни да је вре­ме за пре­го­во­ре с Мо­сквом.

Пре­кју­че су се у Тур­ској су­сре­ли ше­фо­ви аме­рич­ке и ру­ске оба­ве­штај­не слу­жбе, што су ме­ди­ји про­ту­ма­чи­ли као мо­гу­ће тај­не пре­го­во­ре о кра­ју ра­та. И Аме­ри­ка и Ру­си­ја и Тур­ска су по­твр­ди­ле да су се ди­рек­тор Цен­трал­не оба­ве­штај­не аген­ци­је (ЦИА) Ви­ли­јам Бернс и ди­рек­тор ру­ске Спољ­не оба­ве­штај­не аген­ци­је Сер­геј На­ри­шкин са­ста­ли у Ан­ка­ри. Док у Кре­мљу пре­ћут­ку­ју због че­га су се Бернс и На­ри­шкин са­ста­ли, ад­ми­ни­стра­ци­ја Џо­зе­фа Бај­де­на не­ги­ра да су аме­рич­ка и ру­ска тај­на слу­жба до­го­ва­ра­ле крај ра­та у Укра­ји­ни. Бернс је био аме­рич­ки ам­ба­са­дор у Мо­скви од 2005. до 2008.

Вла­да с Цр­ве­ног тр­га по­ру­чи­ла је да је „ини­ци­ја­ти­ва по­те­кла с аме­рич­ке стра­не”, пре­но­си РТ. У Ва­шинг­то­ну ин­си­сти­ра­ју на то­ме да је Бернс упо­зо­рио Ру­си­ју да не ко­ри­сти ну­кле­ар­но оруж­је у Укра­ји­ни и да се за­ни­мао за суд­би­ну аме­рич­ких осу­ђе­ни­ка у Ру­си­ји. Пре­ма са­оп­ште­њу из За­пад­ног кри­ла, Бернс и На­ри­шкин „ни­су до­го­ва­ра­ли крај ра­та у Укра­ји­ни” јер је аме­рич­ки став – „ни­шта о Укра­ји­ни без Укра­ји­не”. На­во­ди се да је ди­рек­тор ЦИА упо­зо­рио на „по­сле­ди­це ако Ру­си­ја упо­тре­би ну­кле­ар­но оруж­је” и по­кре­нуо пи­та­ње аме­рич­ких за­тво­ре­ни­ка у Ру­си­ји. Аме­рич­ка ко­шар­ка­ши­ца Брит­ни Грај­нер осу­ђе­на је у Ру­си­ји на де­вет го­ди­на за­тво­ра јер је на аеро­дро­му ухва­ће­на с уљем ка­на­би­са, а не­дав­но је из при­тво­ра пре­ба­че­на у „ка­зне­ну ко­ло­ни­ју”.

И по­ред упор­ног од­би­ја­ња Бај­де­но­ве вла­де да је су­срет имао би­ло ка­кве ве­зе с Укра­ји­ном, упа­да у очи да су Бернс и На­ри­шкин одр­жа­ли са­ста­нак на­кон што су по­је­ди­ни ва­шинг­тон­ски зва­нич­ни­ци ви­ше пу­та на­го­ве­сти­ли Ки­је­ву да је до­шло вре­ме за пре­го­во­ре с Мо­сквом. Због то­га се сти­че ути­сак да се у Ан­ка­ри раз­го­ва­ра­ло још о не­че­му осим о Брит­ни Грај­нер.

„Вол­стрит џор­нал” је ра­ни­је овог ме­се­ца ја­вио да је Бај­де­нов са­вет­ник за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност Џејк Са­ли­ван во­дио по­вер­љи­ве раз­го­во­ре с ру­ским ко­ле­гом Ни­ко­ла­јем Па­тру­ше­вом и Ју­ри­јем Уша­ко­вим, Пу­ти­но­вим са­вет­ни­ком за спољ­ну по­ли­ти­ку. Са­ли­ван је ка­сни­је из­ја­вио да је исти­на да је на те­ле­фон­ској ли­ни­ји с ру­ским зва­нич­ни­ци­ма (ма­да ни­је по­твр­дио да је реч о по­ме­ну­тој дво­ји­ци) јер же­ли да из­бег­не „не­спо­ра­зу­ме и сма­њи ри­зик од ка­та­стро­фе по­пут упо­тре­бе ну­кле­ар­ног оруж­ја”. Аве­ни­ја Пен­сил­ва­ни­ја ни­је би­ла отво­ре­на ко­ли­ко Са­ли­ван, али је са­оп­шти­ла да има пра­во да одр­жа­ва не­по­сред­не кон­так­те с Кре­мљом.

Истог да­на кад је одр­жан са­ста­нак у Ан­ка­ри, „По­ли­ти­ко” је ја­вио да Бај­де­но­ва вла­да по­след­њих да­на с му­ком убе­ђу­је Ки­јев да, и по­ред из­ја­ва по­је­ди­них аме­рич­ких зва­нич­ни­ка о по­тре­би за пре­го­во­ри­ма, Ва­шинг­тон не оче­ку­је да се то до­го­ди од­мах. Пре­ма овим из­во­ри­ма, део Бај­де­но­вих са­рад­ни­ка ин­си­сти­ра на на­о­ру­жа­ва­њу Ки­је­ва док се ру­ска вој­ска не ис­те­ра са свих укра­јин­ских те­ри­то­ри­ја, док дру­ги оче­ку­ју да укра­јин­ски пред­сед­ник Во­ло­ди­мир Зе­лен­ски за­поч­не пре­го­во­ре с Мо­сквом. Нај­ви­ши офи­цир у Пен­та­го­ну Марк Ми­ли из­ја­вио је про­шле не­де­ље да се пру­жа при­ли­ка за пре­го­во­ре о кра­ју ра­та у Укра­ји­ни. Ка­ко је до­дао ге­не­рал, ни Ру­си­ја ни Укра­ји­на не мо­гу да вој­но до­би­ју рат, али се с до­ла­ском зи­ме, кад се оче­ку­је ма­ње бор­би, отва­ра при­ли­ка за ди­ја­лог.

„Кад по­сто­ји при­ли­ка да се пре­го­во­ра, да се по­стиг­не мир, угра­би­те при­ли­ку. Ис­ко­ри­сти­те тре­ну­так”, из­ја­вио је Ми­ли, ко­ји је та­ко­ђе у стал­ном кон­так­ту с ру­ским ко­ле­гом ге­не­ра­лом Ва­ле­ри­јем За­лу­жњим.

И „Ва­шинг­тон пост” је не­дав­но са­знао да аме­рич­ки зва­нич­ни­ци у при­ват­ним раз­го­во­ри­ма „охра­бру­ју” укра­јин­ске функ­ци­о­не­ре да по­ка­жу спрем­ност за пре­го­во­ре с Ру­си­јом. Оно што Бај­де­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја по­сле свих ових на­пи­са и из­ја­ва по­ку­ша­ва да по­ру­чи Укра­ји­ни је­сте да не­ма раз­ло­га за па­ни­ку, да ће Аме­ри­ка и да­ље Ки­је­ву сла­ти оруж­је и да не оче­ку­је да Зе­лен­ски од­мах сед­не за пре­го­ва­рач­ки сто, али да оче­ку­је да укра­јин­ски зва­нич­ни­ци по­ка­жу да су спрем­ни за пре­го­во­ре.

Док у Кре­мљу ис­ти­чу да су спрем­ни за пре­го­во­ре, али да дру­га стра­на ни­је, у Ки­је­ву од­би­ја­ју да раз­го­ва­ра­ју о ми­ру док се све ру­ске тру­пе не по­ву­ку из Укра­ји­не, укљу­чу­ју­ћи Крим.

 

 

 

 

(politika.rs)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img