spot_img
spot_img

Бај­де­нов син при­зна­о кри­ви­цу и избјегао затвор

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Син аме­ричког пред­сје­дни­ка Џозе­фа Бај­де­на, Хан­тер Бај­ден, прис­тао је да се пред са­ве­зним су­дом изја­сни кри­вим по три оп­тужбе.

Дви­је оп­тужбе одно­се се на не­по­дно­ше­ње по­рес­ких при­ја­ва на ври­је­ме, а је­дна је оп­тужба за по­сје­до­ва­ње ва­тре­ног оружја.

Ова при­зна­ња нај­вје­ро­ва­тни­је значе да ће из­бјећи за­твор, што је иза­зва­ло ра­зличите реа­кци­је у аме­ричком друш­тву.

Овим спо­ра­зу­мом се окончава ду­го­го­диш­ња ис­тра­га Ми­нис­тар­ства прав­де о по­ре­зи­ма и по­сло­ви­ма у инос­тран­ству Хан­те­ра Бај­де­на, ко­ји је при­знао да се бо­ри са за­ви­сношћу од дро­ге на­кон смрти ње­го­вог бра­та 2015. го­ди­не. Та­кође, спри­јечено је и суђење ко­је би да­ни­ма или не­дје­ља­ма иза­зи­ва­ло са­оп­ште­ња из Би­је­ле куће, ко­ја је снажно нас­то­ја­ла да држи дис­тан­цу од чита­вог случаја.

Бај­ден, упи­тан о ра­зво­ју си­ту­аци­је, ре­као је да је “ве­ома по­но­сан на свог си­на”.

Спо­ра­зум ко­ји за­хти­је­ва од млађег Бај­де­на да при­зна кри­ви­цу ус­ко је фо­ку­си­ран на крше­ње за­ко­на о по­ре­зу и оружју, а не на не­што ши­ре или ве­за­но за пред­сје­дни­ка. Без об­зи­ра на то, До­налд Трамп, бив­ши пред­сје­дник САД, и дру­ги ре­пу­бли­кан­ци кри­ти­ку­ју и ње­га и Ми­нис­тар­ство прав­де.

Трамп је упо­ре­дио спо­ра­зум са “пу­ком сао­браћај­ном ка­зном”, до­да­јући да је “сис­тем по­ква­рен”, док је пред­сје­да­ва­јући Пред­ста­вничког до­ма Ке­вин Ме­кар­ти упо­ре­дио овај ис­ход са случајем Трам­по­вих до­ку­ме­на­та ко­ји са­да иде ка са­ве­зном су­ду и ре­као да “ако сте пред­сје­дни­ков син, до­би­ја­те нај­бо­љи до­го­вор”.

И не­ки дру­ги зва­нични­ци, међу ко­ји­ма је и Мет Ви­та­кер, бив­ши врши­лац дужнос­ти гла­вног тужиоца САД, кажу да “то што сте пред­сје­дни­ков син не би тре­ба­ло да вас шти­ти од прав­де”.

“Спо­ра­зум о при­зна­њу кри­ви­це Хан­те­ра Бај­де­на личи на фа­во­ри­зо­ва­ње и са­мо ће до­да­тно на­ру­ши­ти вје­ру ја­внос­ти у пра­вичност на­шег пра­во­су­дног сис­те­ма”, про­ко­мен­та­ри­сао је Ви­та­кер овај случај.

С њим се, међутим, не слаже не­ка­даш­њи Трам­пов адво­кат Алан Дер­шо­виц. Он је ре­као да у по­рес­ком пре­дме­ту “Хан­тер Бај­ден ни­је при­ви­ле­го­ван, јер већина Аме­ри­ка­на­ца ко­ји ка­сне са плаћањем по­ре­за уоп­ште ни­су про­це­су­ира­ни”.

Пре­ма до­ку­мен­ту по­дне­се­ном аме­ричком Окружном су­ду у Де­ла­ве­ру, Хан­тер Бај­ден је оп­тужен због не­плаћања са­ве­зног по­ре­за на до­хо­дак. Пре­ма суд­ским до­ку­мен­тима, ни­је пла­тио ви­ше од 200.000 до­ла­ра са­ве­зног по­ре­за на при­ход за 2017. и 2018. го­ди­ну.

Фе­де­рал­на ис­тра­га про­тив Хан­те­ра Бај­де­на почела је 2018. го­ди­не, а изби­ла је у ја­вност у де­цем­бру 2020, мје­сец да­на на­кон пред­сје­дничких избо­ра, ка­да је от­крио да је до­био суд­ски по­зив као дио кон­тро­ле ње­го­вих по­ре­за од Ми­нис­тар­ства прав­де.

Ту су тражене ин­фор­ма­ци­је о по­сло­ва­њу Хан­те­ра Бај­де­на са број­ним су­бје­кти­ма, укључујући “Бу­ри­сму”, укра­јин­ску га­сну ком­па­ни­ју чијем се одбо­ру при­дружио 2014. Тај по­тез је иза­звао за­бри­ну­тост због пер­цеп­ци­је су­ко­ба ин­те­ре­са, с об­зи­ром на то да је Џозеф Бај­ден учес­тво­вао у кре­ира­њу по­ли­ти­ке САД пре­ма Укра­ји­ни.

Ис­тра­га Се­на­та под та­даш­њом кон­тро­лом ре­пу­бли­ка­на­ца ни­је про­на­шла ни­је­дну држа­вну одлу­ку на ко­ју је ди­рек­тно ути­цао рад Хан­те­ра Бај­де­на.

Та­да је Хан­тер ре­као да је “увје­рен да ће про­фе­си­онал­на и обје­кти­вна ре­ви­зи­ја ових ства­ри по­ка­за­ти да је во­дио сво­је по­сло­ве за­ко­ни­то и на од­го­ва­ра­јући начин, укључујући и ко­рист про­фе­си­онал­них по­рес­ких са­вје­тни­ка”.

По­ред ово­га, Хан­тер Бај­ден је пос­ти­гао до­го­вор са Ми­нис­тар­ством прав­де и о оп­тужби да је иле­гал­но по­сје­до­вао ва­тре­но оружје.

Изјаш­ња­ва­њем о кри­ви­ци, Хан­тер Бај­ден из­бје­га­ва суђење и ма­ло је вје­ро­ва­тно да ће про­вес­ти ври­је­ме у за­тво­ру, иако о то­ме на кра­ју одлучује суд.

Он је оп­тужен на осно­ву ин­фор­ма­ци­је, одно­сно зва­ничног до­ку­мен­та ко­ји изно­си оп­тужбе про­тив ње­га, али се у овом случају не за­хти­је­ва гла­са­ње ве­ли­ке по­ро­те. Ка­ко пи­ше “Неw Yорк Ти­мес”, Хан­тер је пла­тио сав за­ос­та­ли по­рез и ка­ма­те 2021. го­ди­не.

Осо­ба ко­ја је упо­зна­та са ис­тра­гом ре­кла је за АП да би Ми­нис­тар­ство прав­де пре­по­ручило дво­го­диш­њу усло­вну ка­зну ка­да је у пи­та­њу не­плаћање по­ре­за, али да на кра­ју ипак су­ди­ја одлучује.

Оп­тужбу за на­мјер­но не­по­дно­ше­ње по­рес­ке при­ја­ве фе­де­рал­ни тужиоци ри­јет­ко ко­рис­те као при­мар­ну, пре­ма по­да­ци­ма из Службе за кли­ринг за прис­туп тран­са­кци­ја­ма на Уни­вер­зи­те­ту Си­ра­ку­за. Би­ло је са­мо 48 та­квих кри­вичних го­ње­ња у по­сље­дњих шест фис­кал­них го­ди­на.

Оп­тужба за оружје, у ве­зи са ко­јом је та­кође пос­ти­гнут до­го­вор, пре­двиђа ма­кси­мал­ну ка­зну до 10 го­ди­на за­тво­ра.

У су­шти­ни, то што је Хан­тер Бај­ден при­знао кри­ви­цу по ове три тачке значи да је случај за­вршен, осим ако не бу­де пре­кршио до­го­вор са су­дом. Обично су­ди­ја ша­ље ре­до­вне про­вје­ре ка­ко би се увје­рио да оп­тужени све по­шту­је.

Ако се по­каже да је не­гдје пре­кршио до­го­вор са су­дом, све се по­ни­шта­ва и враћа се кри­вична при­ја­ва, ко­ја у случају Хан­те­ра Бај­де­на но­си нај­ви­ше де­це­ни­ју за­тво­ра. Међутим, ако се бу­де придржавао пра­ви­ла, случај ће би­ти из­бри­сан из ње­го­вог до­си­јеа.

По­ли­тичари из Ре­пу­бли­кан­ске стран­ке ни­су за­до­во­љни ова­квим епи­ло­гом пе­то­го­диш­ње ис­тра­ге ко­ја се во­ди про­тив Хан­те­ра Бај­де­на, па отуд и реа­кци­ја Трам­па и Ме­кар­ти­ја ко­ји су кри­ти­ко­ва­ли читав сис­тем.

Та­кође, ре­пу­бли­кан­ци у Пред­ста­вничком до­му аме­ричког Кон­гре­са су по­сли­је на­го­дбе Хан­те­ра Бај­де­на, у по­се­бном ко­ми­те­ту, изни­је­ли тран­скрипт свје­дочења дво­ји­це узбу­њи­вача, тврдећи да се Џозеф Бај­ден ми­је­шао у ис­тра­гу ко­рис­тећи Ми­нис­тар­ство прав­де.

О то­ме су, ка­ко пи­ше у тран­скрип­ту, свје­дочили Ге­ри Ше­пли, зва­ничник из По­рес­ке упра­ве, као и још је­дан не­име­но­ва­ни агент из те ин­сти­ту­ци­је.

“Узбу­њи­вачи опи­су­ју да је Бај­де­но­во Ми­нис­тар­ство прав­де ин­тер­ве­ни­са­ло и пре­ко­рачило овлашћења ка­ко би за­шти­ти­ло ње­го­вог си­на оду­го­влачењем, скре­та­њем и кочењем ис­тра­ге у то­ку о на­во­дним по­рес­ким злочини­ма Хан­те­ра Бај­де­на”, ре­као је ли­дер ко­ми­те­та ко­ји је обја­вио тран­скрипт, ре­пу­бли­ка­нац Џеј­сон Смит.

Између ос­та­лог, Ше­пли тврди и да је држа­вни тужилац Ме­рик Гар­ланд одбио зах­тјев аме­ричког тужиоца за­дуженог за ис­тра­гу о Хан­те­ру Бај­де­ну, Деј­ви­да Вај­са из Де­ла­ве­ра, да бу­де име­но­ван за спе­ци­јал­ног адво­ка­та. То би му да­ло ис­ти ста­тус као тужиоцу ко­ји во­ди ис­тра­гу о Трам­пу, преноси “EuroNews“.

Ми­нис­тар­ство прав­де де­ман­то­ва­ло је тврдње узбу­њи­вача, ре­кав­ши да Деј­вид Вајс има пу­ну на­длежност над случајем. Гар­ланд је та­кође одба­цио ова­кве тврдње, кри­ти­ку­јући оно што је на­звао “на­па­ди­ма на не­за­ви­сност суђења”.

“Вајс ни­ка­да ни­је упу­тио та­кав зах­тјев и уви­јек је имао пу­на овлашћења да по­дне­се тужбу гдје год и ка­ко год је сма­трао при­кла­дним про­тив си­на пред­сје­дни­ка Џозе­фа Бај­де­на. Ако Вајс жели да свје­дочи пред Кон­гре­сом, ми­нис­тар­ство му неће ста­ја­ти на пу­ту”, ре­као је Гар­ланд.

У ши­рем сми­слу, Гар­ланд је снажно одба­цио кри­ти­ке ре­пу­бли­ка­на­ца спо­ра­зу­ма о при­зна­њу кри­ви­це за пред­сје­дни­ко­вог си­на по три тачке.

“Не­ки су одлучили да на­па­дну ин­те­гри­тет Ми­нис­тар­ства прав­де, тврдећи да не­ма­мо ис­ти тре­тман пре­ма сви­ма. Ово пред­став­ља на­пад на ин­сти­ту­ци­ју ко­ја је од су­штин­ског значаја за аме­ричку де­мо­кра­ти­ју и од су­штин­ског значаја за бе­збје­дност аме­ричког на­ро­да”, на­вео је Гар­ланд.

 

 

(agencije)

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img