Vlada održala nastavak 40. redovne sjednice

Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 40. redovne sjednice nakon razmatranja Informacije o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekat) usvojila je zaključak kojim se kaže da Vlada trenutno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre te da se u zahtjevu Razvojnoj banci Savjeta Evrope zatraži produžetak roka realizacije kredita do kraja jula, a ako dotad ne bude donesena drugačija odluka, da se sredstva preraspodjele entitetima.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 40. redovne sjednice razmatrala je Informaciju Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH u vezi sa stečajnim postupkom nad DD „Novi Bimeks“, preduzeće za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda, Brčko distrikt BiH, i donijela odluku da Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH uplati 15.000 KM za potrebe stečajnog postupka, kao i zaključak da nadležna odjeljenja u saradnji s Pravobranilaštvom pripreme prijedlog da se riješi pitanje pravoslavnog groblja koje se nalazi na parceli DD „Novi Bimeks“.

- Reklama -

Velida Demirović, zamjenik pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, kazala je da se odluka koju je donijela Vlada odnosi na odluku o troškovima vođenja stečajnog postupka.

„To se odnosi na troškove čuvanja imovine, troškove uplate određenih taksi i troškovi se odnose na redovno obavljanje djelatnosti DD ‚Novi Bimeks‘, kao što je plaćanje režije za jedan poslovni prostor, i to je taj iznos koji će naknadno biti vraćen Distriktu kada se sve nepokretnosti koje su u svojini DD ‚Novi Bimeks‘ prodaju i kada se namire potraživanja. Takođe, mi smo u Pravobranilaštvu došli do određenih informacija kroz ovaj stečajni postupak da se jedna parcela u površini od 6 dunuma koristi i da se tu nalazi popunjeno pravoslavno groblje. Mi smo iz Pravobranilaštva preporučili Vladi i gradonačelniku da se taj problem riješi kroz ovaj stečajni postupak i predložili smo da se otkupe parcele kao i da se uredi to groblje“, kazala je Demirović.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnom nivou, Prijedlog odluke o imenovanju članova Privrednog savjeta Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za javni registar za period od 1. 1 do 31. 12. 2017. godine kao i Akcioni plan s prijedlogom mjera za rješavanje primjedbi Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH po dostavljenom Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila Akcioni plan s prijedlogom mjera za realizaciju preporuka Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH po dostavljenom Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

Vlada je na sjednici prihvatila i Izvještaj i Akcioni plan Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo.

Članovi Vlade na današnjoj sjednici primili su k znanju Izvještaj o provedenom postupku ocjenjivanja rada u organima javne uprave Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime