Pročitajte odluku gradonačelnika o radnom vremenu u Brčko distriktu

Na osnovu člana 52 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 02/10), člana 10 i člana 11 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18 – prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu sa Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti – koronavirusa (COVID-19), broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11. 3. 2020. godine, Odlukom o izmjeni Odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti – koronavirusa (COVID-19), broj: 02-000049/20 od 11. 3. 2020. godine, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-003/20 od 12. 3. 2020. godine i Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (koronavirus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13. 3. 2020. godine, Vlada Brčko distrikta BiH, na četvrtom nastavku 89. vanredne sjednice održanom 13. marta 2020. godine, donosi

O D L U K U

O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJAKATA, PEKARA I TRŽNIH CENTARA

 

Član 1

(1) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine određuje ograničenje radnog vremena na sljedeći način:

a) u ugostiteljskim objektima do 18.00 časova,

b) u pekarama do 22.00 časa i

c) tržnim centrima do 19.00 časova.

(2) Zadužuju se privredni subjekti iz stava (1) ovog člana da na vidna mjesta objekata istaknu novo radno vrijeme.

Član 2

Zadužuje se Sekretarijat Vlade, Sektor za informisanje da putem sredstava javnog informisanja na području Brčko distrikta BiH izvijesti javnost i privredne subjekte o radnom vremenu iz člana 1 ove odluke, kao i da istu objavi na veb-stranici Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

GRADONAČELNIK
Mr sc. Siniša Milić

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime