Ovo su naredbe Vlade Brčko distrikta o koronavirusu

Na osnovu člana 16 i člana 17 Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18 – prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), a u skladu sa zaključcima sa trećeg nastavka 89. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH održanog 12. 3. 2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH izdaje

N A R E D B U

 

Član 1

Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge da uz koordinaciju sa nadležnim organima, institucijama i pravnim subjektima u Brčko distriktu BiH izvrši dezinfekciju objekata, kao i gradskog i prigradskog prevoza i taksi službe.

Član 2

(1) Zabranjuju se javna okupljanja koja broje preko 100 lica.

(2) Nalaže se šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da pripremi saopštenje za javnost u vezi sa ponašanjem lica u zatvorenim prostorijama (restorani, kafići, diskoteke, apoteke, prodavnice, hoteli i sl.).

(3) S ciljem zaštite zdravlja stanovništva odgoditi sve sastanke, tribine i okupljanja u zatvorenim prostorima.

Član 3

(1) Zabranjuju se sve kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije.

(2) Zabrana iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na takmičenja koja se održavaju bez prisustva publike.

(3) Zadužuje se šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu da se obrati sportskim savezima sa preporukom da se odlože sva takmičenja u narednih 15 dana od dana izdavanja naredbe.

Član 4

Nalaže se šefici Pododjeljenja za javno zdravstvo da uspostavi stalnu komunikaciju sa Ministarstvom bezbjednosti BiH, terenski centar Brčko – Služba za rad sa strancima, s ciljem razmjene informacija u vezi sa boravkom stranih državljana na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Član 5

(1) Nalaže se Pododjeljenju za javno zdravstvo da odmah obezbijedi materijal od 1000 (hiljadu) letaka sa instrukcijom o ličnoj higijeni, 1000 samoljepljivih letaka koji će biti postavljeni u toaletima organa javne uprave, institucija i javnih ustanova sa instrukcijom o ispravnom pranju ruku, 500 plakata formata B2 sa informacijama u vezi sa koronavirusom (COVID-19) i kako se ponašati s ciljem zaštite zdravlja.

(2) Za kontrolu ispunjenosti naloga iz stava (1) ovog člana zadužuje se Inspektorat Brčko distrikta BiH, odnosno sanitarna i zdravstvena inspekcija.

Član 6

Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenju za javno zdravstvo da kontinuirano fizički vrše kontrolu samoizolacije lica za koja postoji rizik od zaraze koronavirusom, te upoznavanja javnosti sa kaznenim odredbama nepoštovanja zakonskih propisa koji regulišu oblast zdravstvene zaštite.

Član 7

Nalaže se šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da u saradnji sa JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH – Higijensko-epidemiološkom službom (HES) obezbijedi dezinfekciona sredstva za potrebe javnih institucija, uz obavezu da edukuju zaposlene o načinu korišćenja istih.

Član 8

(1) Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da pošalje obavještenje svim privrednim subjektima na teritoriji Brčko distrikta BiH da su dužni da izvrše dezinfekciju objekata i vozila.

(2) Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo da sačini pisanu instrukciju o načinu upotrebe dezinfekcionih sredstava.

Član 9

Nalaže se šefu Odjeljenja za javni registar da u toku dana ograniči i racionalizuje broj stranaka u šalter salama, kako bi se spriječila izloženost i okupljanje većeg broja ljudi u skučenim prostorima.

Član 10

Nalaže se šefu Odjeljenja za obrazovanje da pojača nadzor u vezi sa kontinuiranom dezinfekcijom školskih objekata i obdaništa na području Brčko distrikta BiH.

Član 11

Ovlašćuje se šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da stupi u kontakt sa predstavnicima vjerskih zajednica u Brčko distriktu BiH radi dogovora o načinu dezinfikovanja tih objekata.

Član 12

Zadužuje se Sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje da pruži tehničku, stručnu i drugu pomoć šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i šefu Inspektorata kod održavanja svakodnevnih konferencija za medije.

Član 13

Za kontrolu sprovođenja ove naredbe zadužuju se Inspektorat Brčko distrikta BiH i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenje za javno zdravstvo.

Član 14

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime