Objavljen Javni poziv za pomoć privrednim subjektima

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu sa Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Donosimo vam tekst Javnog poziva, koji možete pronaći i na službenim stranicama Vlade Brčko distrikta:

Na osnovu člana 21 i 22 Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 8/19,10/19 i 32/19) i Programa mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom, broj predmeta: 48-000250/20, broj akta: 01.11-1161DS-014/20 od 31. 3. 2020. godine, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za raspodjelu novčanih sredstava u skladu sa Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom

I Finansijska sredstva za realizaciju Programa mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom (u daljem tekstu: Program) obezbijeđena su Budžetom Brčko distrikta BiH za 2020. godinu i biće raspodijeljena korisnicima koji podnesu zahtjev po ovom programu i ispunjavaju Programom predviđene uslove i kriterijume.

II Korisnici po ovom programu su:

a. preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice sa područja Brčko distrikta BiH kojima je na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH zabranjen rad;

b. preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice sa područja Brčko distrikta BiH koji su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti;

c. ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice sa područja Brčko distrikta BiH.

III Korisnici po ovom programu ne mogu biti:

a. banke niti druge finansijske organizacije i osiguravajuća društva koja su u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Brčko distrikta BiH upisana u području „K Finansijska djelatnost i djelatnost osiguranja“ u oblastima 64-66,

b. javna preduzeća,

c. javne ustanove,

d. udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH,

e. preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice koji su otkazali ugovor o radu najmanje jednog (1) radnika počevši od marta 2020. godine,

f. preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na plate za januar 2020. godine.

IV Kriterijumi za raspodjelu sredstava:

(1) Pravo na korišćenje subvencije za nadoknadu najniže plate u iznosu od 520,00 KM i pripadajućih poreza i doprinose na iste (tj. 860,00 KM u bruto iznosu po radniku) za mjesec mart 2020. godine, imaju preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice koji:

· imaju sjedište u Brčko distriktu BiH;

· su registrovani u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;

· registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;

· na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH im je zabranjen rad, ili su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

(2) Pravo na korišćenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mjesec mart 2020. godine u iznosu od 30% imaju sva ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, sa područja Brčko distrikta BiH, osim onih koji su navedeni u poglavlju III ovog javnog poziva, koji su Programom izuzeti.

V Javni poziv će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Vlade Brčko distrikta BiH i veb-stranici Brčko distrikta BiH: www.vlada.bdcentral.net.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na Javni poziv poslodavci iz poglavlja II pod a) dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

(1) Kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

(2) Kopiju identifikacionog broja poreskog obveznika;

(3) Kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

(4) Obrazac MIP (mjesečni izvještaj o platama) za januar i februar 2020. godine;

(5) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika) za januar i februar 2020. godine;

(6) Ovjerenu i potpisanu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nisu otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počevši od marta 2020. godine u odnosu na januar i februar 2020. godine, uz predviđene opravdane izuzetke, ako ih ima;

(7) Drugu dokumentaciju za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi.

Uz Prijavu na Javni poziv poslodavci iz poglavlja II pod b) su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

(1) Kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

(2) Kopiju identifikacionog broja poreskog obveznika;

(3) Kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

(4) Obrazac MIP (mjesečni izvještaj o platama) za januar, februar i mart 2020. godine;

(5) Dokaz o uplati plate, poreza i doprinosa za mjesec mart 2020. godine;

(6) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika) za januar, februar i mart 2020. godine;

(7) Ovjerenu i potpisanu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nisu otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počevši od marta 2020. godine u odnosu na januar i februar 2020. godine uz predviđene opravdane izuzetke, ako ih ima;

(8) Dokaze da su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada ili ako je riječ o pravnim subjektima koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti, priložiti dokumente koji to dokazuju;

(9) Drugu dokumentaciju za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi.

Uz Prijavu na Javni poziv poslodavci iz poglavlja II pod c) su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

(1) Kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

(2) Kopiju identifikacionog broja poreskog obveznika;

(3) Kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

(4) Obrazac MIP (mjesečni izvještaj o platama) za januar, februar i mart 2020. godine;

(5) Dokaz o uplati plate, poreza i doprinosa za mjesec mart 2020. godine;

(6) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika) za januar, februar i mart 2020. godine;

(7) Ovjerenu i potpisanu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nisu otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počevši od marta 2020. godine u odnosu na januar i februar 2020. godine uz predviđene opravdane izuzetke, ako ih ima;

(8) Drugu dokumentaciju za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi.

VI Nakon zatvaranja Javnog poziva Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH će izvršiti provjeru dostavljenih prijava i utvrditi iznose po zahtjevima za sve privredne subjekte koji su se prijavili po ovom programu.

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH utvrđene iznose iz prethodnog stava objavljuje na oglasnoj tabli u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH (Bulevar mira br. 1) na koje se može podnijeti prigovor u roku od tri dana Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu.

BII Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH će formirati komisiju koja će razmatrati pristigle prigovore i utvrditi konačnu listu korisnika sa utvrđenim iznosom sredstava po svakom korisniku pojedinačno.

BIII Nakon što Komisija potvrdi konačnu listu korisnika sa utvrđenim iznosom sredstava po svakom korisniku pojedinačno, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu će donijeti odluku o isplati odobrenih sredstava svim korisnicima sa konačne liste.

IX Obrazac Prijave sa pripadajućim zahtjevima za učešće u Programu možete preuzeti na veb-stranici www.vlada.bdcentral.net.

X. Prijave za učešće u Programu dostaviti u zatvorenom kovertu, putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu (šalter broj 9) ili putem pošte na adresu:

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu,

Bulevar mira br. 1, Brčko distrikt BiH,

„Prijava za raspodjelu novčanih sredstava u skladu sa Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom“

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime