spot_img
spot_img

Неуспјела јавна набавка: Хоће ли Брчко добити МРИ?

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Поводом неуспјеле јавне набавке МРИ из УГ ДЕМОС Брчко данас су објавили извјештај о истој.

Како би јавност Брчко дистрикта била детаљно упозната са неуспјелом јавном набавком магнетне резонанце за брчанско здравство, ово саопштење објављујемо у цјелости:

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ

Након прибављања потребне документације приступили смо анализи исте и дошли до следећих закључака:

Поступак набавке Уређаја за магнетну резонанцу (у даљем тексту: „МРИ“) је започет објавом Обавјешења о набавци број: 509-1-1-91-3-149/21, објављеном на Порталу јавних набавки, са датумом слања обавјештења на објаву 19.05.2021. године, а окончан је неуспјешно дана 29.07.2021. године доношењем Рјешења Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН-01-07-1-1849-7/21, којом је поменуто Обавјештење, као и Тендерска документација за предметни поступак поништена.

Први разлог за поништавање јесте неприхватљив начин бодовања понуђених уређаја, а који се односи на добијање бодова за елементе завојнице Coil за дојку, тј. фаворизују се понуђачи који нуде МРИ уређаје са завојницама које имају више од 8 елемената, а при томе такав начин бодовања није оправдан јер је, по мишљењу жалбеног органа неодређен и нејасан због тога што се елементи који се бодују не идентификују, ближе не одређују, те као такви не пружају сигурност да ће квалитет уређаја са више елемената бити бољи од онога са мање, а што би оправдало добијање додатних бодова.

Други разлог за поништавање је незаконито поступање уговорног органа по жалби, јер је исти одређени навод жалиоца који се односио на недосљедност тендерске документације означио као основан, а при томе није поступио у складу за Законом о управном поступку, односно пропустио је да донесе одговарајући одлуку на основу које ће приступити измјени тендерске документације, већ је само рекао да је то техничка грешка која ће бити отклоњена након окончања жалбеног поступка објављивањем нове тендерске документације, а што је, правно гледано а лаички речено, груба грешка у корацима.

Након што је први поступак окончан неуспјешно на претходно описани начин, Јавна здравствена установа „Здравствени центар Брчко“ (у даљем тексту: „ЈЗУ“) је припремила нову тендерску документацију бр. 111/22-100, те на основу исте поново покренула поступак јавне набавке МРИ обавјештењем о набавци, бр. 509-1-1-89-3-137/22 од 18.05.2022. године.

Понуђачи „MEDICAL“ д.о.о. Мостар и „MEDICOM“ д.о.о. Бијељина су благовремено изјавили жалбе против поменуте тендерске документације које је Канцеларија за разматрање жалби БиХ (у даљем тексту: „Канцеларија“) оцијенила као оправдане, те је Рјешењем бр. ЈН2-01-07-1-2069-10/22 од 25.08.2022. године исте усвојила и поништила цјелокупан поступак јавне набавке.

Из Рјешења Канцеларије је видљиво да је усвојила све жалбене наводе жалиоца (поступак је спојен па су истовремено разматрани наводи „MEDICAL“ д.о.о. Мостар и „MEDICOM“ д.о.о. Бијељина), која су се односила на техничке караткеристике МРИ који је био предмет набавке и то:

  1. „1.7. „Zero Helium Boil – off“ – технологија магнета са нултом потрошњом хелија, мј. 01/h – без периода надопуњавања хелија.“
  2. „2.3. Највећа успонска брзина градијентног система „(Slew Rate“) по свакој оси (x,y,z), најмање 125 Т/m/s која треба да се достигне истовремено са максималном амплитудом прецизираном под тачком 2.2.“
  3. „2.5. Минимална дебљина слоја у 2D, max. 0,1 mm“
    „6.5. Завојница за тијело са минимално 16 елемената, са мин. 45 x 45 cm (LxW) FOV у једној аквизицији користећи једну завојницу.“
  4. „2.4. Максимална снага RF предајника, минимално 18kW“

Сви жалбени наводи су оцијењени као основани из разлога ограничавања конкуренције и омогућавања само једном понуђачу („CANON“) да испуни све техничке карактеристике (прописане тендерском документацијом) уређаја који се набављао, а да при томе ЈЗУ није оправдао прописивање таквих карактеристика, односно није „доказао постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, предузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступка по жалби“.

Против овог Рјешења Канцеларије, ЈЗУ је имао могућност покретања управног спора подношењем тужбе Суду БиХ, а да ли је исту искористио не знамо, јер нисмо успјели доћи до те информације, али имајући у виду досадашњу праксу, велика је вјероватноћа да тужба није поднесена.

На основу свега наведеног, јасно је да су оба покушаја набавке МРИ „пропала“ већ на првом кораку, јер су и у првом и у другом поступку понуђачи жалбама оспоравали тендерску документацију, а Канцеларија исте усвајала и цјелокупне поступке јавних набавки поништавала.

На крају, овим путем желимо да апелујемо на ЈЗУ да у што краћем року поново покрене поступак набавке МРИ и то тако што ће узети у обзир и интегрисати све примједбе и сугестије које је Канцеларија истакла у оба рјешења којим је поништавала тендерску документацију, а све како бисмо што прије добили уређај који нам је неопходан, а узимајући у обзир издвојена средства, врло лако доступан.

У Брчком, 11.10.2022. године
УГ „ДЕМОС“ БРЧКО
Предсједник
Божидар Јовић

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img