Brčko: 90 000 KM za udžbenike djeci poginulih boraca i RVI

Vlada Brčko distrikta BiH na 37. redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju o realizaciji projekata za nabavku udžbenika djeci poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2017. godini.

Šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtave rata Vlade Brčko distrikta BiH Senad Bešić rekao je da je projekat u prošloj, kao i svih ranijih godina, uspješno realizovan.

- Reklama -

“Program obuhvata djecu upisanu na redovno školovanje u srednje škole i redovne studente do 26 godina starosti. Utrošena sredstva planirana budžetom su oko 90 000 KM, a iznos po podnosiocu zahtjeva je 250 KM”, dodao je Bešić.

On je naglasio da su sredstva planirana i u budžetu za 2018. godinu i biće realizovana po istom programu. “Evidentno je da je trend dodjele sredstava opadajući iz razloga što godine čine svoje i djeca ili ne nastavljaju školovanje nakon srednje škole ili studenti navršavaju 26 godina života. Očekivanja su da će u naredne tri do četiri godine prestati potreba za ovim programom ili će ona biti na simboličnom nivou”, objasnio je Bešić. On je naglasio da broj podnosilaca varira iz godine u godinu iz istih razloga i kreće se od 300 do 350.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o uvećanju plate po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode poslova, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje prilikom obavljanja tih poslova u nadležnoj organizacionoj jedinici Odjeljenja za javnu bezbjednost. Šef Odjeljenja Edin Zaimović istakao je da je izrada Pravilnika nastavak aktivnosti koje su predviđene Zakonom o zaštiti i spasavanju Brčko distrikta BiH, a koji je usvojen 2016. godine.

“Predviđeno je uvećanje plata do 20% i važno je naglasiti da se ono ne odnosi na administraciju nego na zaposlene koji su direktno uključeni u sistem zaštite i spasavanja. Pravilnik bi trebao da bude gotov do sljedeće nedjelje, a sredstava za ove namjene planirana su u budžetu za 2018. godinu”, dodao je Zaimović.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici odobrila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o mješovitoj jedinici za zaštitu i spasavanje. Usvojena je Odluka o promjeni namjene javnog dobra u Brki kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2018. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, prvi dio.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u projekat “Upravljanje životnom sredinom bazirano na dokazima i održivim politikama životne sredine za podršku 2030 Agendi za Jugoistočnu Evropu”. Imenovani su službenici Brčko distrikta BiH za saradnju sa iseljeništvom, službenici koji će učestvovati u radu tehničke radne grupe za strategiju obnove zgrada u BiH i radnoj grupi za izradu strategije obnove zgrada na nivou BiH i Brčko distrikta. Predstavnici Brčko distrikta BiH imenovani su i u Projektni odbor projekta FHC/TBUR (četvrti izvještaj BiH i treći dvogodišnji izvještaj u skladu s Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promjenama).

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je zaključak koji se odnosi na pokretanje procedure za zaključivanje memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o olakšavanju grupnih putovanja kineskih turista u BiH, kao i zaključak u vezi sa inicijativom za zaključivanje sporazuma o pitanju zapošljavanja članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja sa Australijom. Na 37. redovnoj sjednici usvojen je zaključak u vezi sa projektnim zadatkom za izradu analize planiranja razvoja, upravljanja kapitalnim ulaganjima, prostornog planiranja i javnom imovinom Brčko distrikta BiH.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime