Аутопут Бијељина-Брчко имаће шест надвожњака, пет подвожњака и један вијадукт - nula49.com
spot_img
spot_img

Аутопут Бијељина-Брчко имаће шест надвожњака, пет подвожњака и један вијадукт

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Будући аутопут Бијељина – Брчко ће имати шест надвожњака, пет подвожњака и један вијадукт на укупној дужини од 17,4 км, пише еКапија.

– Планирана изградња аутопута Бијелјина – Брчко, на територији града Бијелјина представлја полазну основу за далје повезивање на правцу запад – исток, те, путем дионице Бијељина – Рача у Републици Српској и дионице Кузмин – Рача у Републици Србији, која је у изградњи, представлја везу са међународним коридором X – наводи се у претходној процјени утицаја на животну средину за пројекат изградње дионице Бијељина – Брчко.

Почетак предметне дионице аутопута је непосредно након чвора, тј. денивелисане раскрнице Бијелјина – сјевер, која служи за повезивање Бијелјине на предметни аутопут. У складу са тим, дефинисано је да је почетак предметне дионице на стационажи КМ 20+376.48. Траса се од поменутог чвора пружа на запад кроз населја Љелјенча, Чађавица, Драгалјевац, Магнојевић и Буковица, све до планиране контактне тачке са Дистриктом Брчко.

У геометријском смислу, гледано ситуационо, траса је доста опружена, положена са укупно 6 хоризонталних кривина, минимално примијењеног радијуса који износи 2.000 м. У нивелационом смислу, након проласка завршетка правца у зони чвора Бијелјина – сјевер, траса пролази кроз благо таласаст, брежулјкаст терен, савладавајући три долине.

Непосредно прије завршетка у зони границе са Дистриктом Брчко планирана је изградња станице за наплату путарине (СНП). Завршна стационажа је КМ 37+796.125, што значи да је укупна дужина подионице Бијелјина – Брчко 17.419,645 м.

Објекти на траси

Пружајући се кроз предметни простор траса аутопута се укршта са локалном путном мрежом и водотоком, потоком Лукавац. Рјешавајући поменуте укрштаје, као и прелазе преко долина на предметној дионици планирана је изградња слједећих објеката:

– подвожњак на КМ 21+874, локални пут
– вијадукт у трупу аутопута на КМ 22+741.80, Л=300 м, магистрални пут М-14.1
– надвожњак на КМ 23+810, локални пут Л-12
– подвожњак на КМ 25+550.000, локални пут Л-12
– подвожњак на КМ 26+330, локални пут Л-12
– подвожњак на КМ 27+560, локални пут
– надвожњак на КМ 29+410, локални пут Л-6
– надвожњак на КМ 30+475, локални пут
– надвожњак на КМ 32+260, локални пут Л-43
– надвожњак на КМ 33+815, локални пут Л-6
– подвожњак на КМ 35+870, локални пут
– плочаст пропуст са регулацијом преко потока Лукавац на КМ 36+725 (оквирна дужина 40 м)
– надвожњак на КМ 37+255, регионални пут Р-459а.

С обзиром да се траса укршта и са другим водотоцима, поред потока Лукавац који је предвиђен за регулисање, планирана је и реконструкција и изградња регулација постојећих водотока у зони аутопута чија укупна дужина износи 1.500 м.

Код изградње аутопута неминовно долази и до колизије са постојећим полјским и шумским путевима. У току пројектовања ће се обезбиједити техничка рјешења, те предвидјети измјештање и реконструкција ових путева како би исти остали у функцији и након изградње аутопута. Анализирајући ситуацију на терену и пројектовано техничко рјешење, у оквиру овог пројекта ће бити потребно изградити мрежу приступних и сервисних саобраћајница укупне дужине од 30 км.

У току даље разраде пројектне документације потребно је урадити анализу биодиверзитета на овом подручју, на основу које ће се дефинисати потреба за изградњом посебних објеката који су намијењени за пролаз животиња преко или испод трупа аутопута. Имајући у виду сличне пројекте, у овом тренутку може се планирати изградња једног пролаза за животиње. Деталјна разрада ових питања ће бити предмет вишег нивоа пројектне документације, тј. Главног пројекта.

Предметна дионица аутопута Бијелјина – Брчко се сврстава у техничку групу А на основу чега су одређене мјеродавне брзине за димензионисање елемената плана и профила. С обзиром да се у основи ради о аутопуту изван населја и техничкој групи А одређене су слједеће брзине:

– дозволјена брзина вожње Вдоз = 130 км/х,
– брзина путовања Впут = 100 км/х и
– предвиђена брзина (као рачунска брзина на појединој дионици) за прорачун граничних елемената пројектне геометрије Впред = 130 км/х.

Због ефикасније организације извођења радова аутопут Вукосавље – Рача је подијељен на 3 дионице, односно лота.

– Лот 1 Дионица Вукосавлје – Брчко дужине 33 км,
– Лот 2 Дионица Брчко – Бијелјина, дужине 17,4 км и
– Лот 3 Дионица Бијелјина – Рача, дужине 20 км.

Подсјећамо, уговор за изградњу ове дионице потписан је у фебруару ове године. Уговор су у Административном центру Владе Републике Српске потписали вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Недељко Ћорић, вршилац дужности директора за техничке послове у Аутопутевима Слободан Станаревић и представник конзорцијума кинеских компанија Ли Ганг. Конзорцијума компанија чине Кинеска прекоморска инжењерска група, Кинеска група за грађевинарство Тисју и Кинеска банка.

Укупна вриједност износи 346,95 мил КМ, без ПДВ-а, односно 405,9 мил КМ са ПДВ-ом.

 

 

(ekapija.com)

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img