spot_img
spot_img

Autoput Bijeljina-Brčko imaće šest nadvožnjaka, pet podvožnjaka i jedan vijadukt

spot_img
spot_img

Budući autoput Bijeljina – Brčko će imati šest nadvožnjaka, pet podvožnjaka i jedan vijadukt na ukupnoj dužini od 17,4 km, piše eKapija.

– Planirana izgradnja autoputa Bijeljina – Brčko, na teritoriji grada Bijeljina predstavlja polaznu osnovu za dalje povezivanje na pravcu zapad – istok, te, putem dionice Bijeljina – Rača u Republici Srpskoj i dionice Kuzmin – Rača u Republici Srbiji, koja je u izgradnji, predstavlja vezu sa međunarodnim koridorom X – navodi se u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dionice Bijeljina – Brčko.

Početak predmetne dionice autoputa je neposredno nakon čvora, tj. denivelisane raskrnice Bijeljina – sjever, koja služi za povezivanje Bijeljine na predmetni autoput. U skladu sa tim, definisano je da je početak predmetne dionice na stacionaži KM 20+376.48. Trasa se od pomenutog čvora pruža na zapad kroz naselja Ljeljenča, Čađavica, Dragaljevac, Magnojević i Bukovica, sve do planirane kontaktne tačke sa Distriktom Brčko.

U geometrijskom smislu, gledano situaciono, trasa je dosta opružena, položena sa ukupno 6 horizontalnih krivina, minimalno primijenjenog radijusa koji iznosi 2.000 m. U nivelacionom smislu, nakon prolaska završetka pravca u zoni čvora Bijeljina – sjever, trasa prolazi kroz blago talasast, brežuljkast teren, savladavajući tri doline.

Neposredno prije završetka u zoni granice sa Distriktom Brčko planirana je izgradnja stanice za naplatu putarine (SNP). Završna stacionaža je KM 37+796.125, što znači da je ukupna dužina podionice Bijeljina – Brčko 17.419,645 m.

Objekti na trasi

Pružajući se kroz predmetni prostor trasa autoputa se ukršta sa lokalnom putnom mrežom i vodotokom, potokom Lukavac. Rješavajući pomenute ukrštaje, kao i prelaze preko dolina na predmetnoj dionici planirana je izgradnja sljedećih objekata:

– podvožnjak na KM 21+874, lokalni put
– vijadukt u trupu autoputa na KM 22+741.80, L=300 m, magistralni put M-14.1
– nadvožnjak na KM 23+810, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 25+550.000, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 26+330, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 27+560, lokalni put
– nadvožnjak na KM 29+410, lokalni put L-6
– nadvožnjak na KM 30+475, lokalni put
– nadvožnjak na KM 32+260, lokalni put L-43
– nadvožnjak na KM 33+815, lokalni put L-6
– podvožnjak na KM 35+870, lokalni put
– pločast propust sa regulacijom preko potoka Lukavac na KM 36+725 (okvirna dužina 40 m)
– nadvožnjak na KM 37+255, regionalni put R-459a.

S obzirom da se trasa ukršta i sa drugim vodotocima, pored potoka Lukavac koji je predviđen za regulisanje, planirana je i rekonstrukcija i izgradnja regulacija postojećih vodotoka u zoni autoputa čija ukupna dužina iznosi 1.500 m.

Kod izgradnje autoputa neminovno dolazi i do kolizije sa postojećim poljskim i šumskim putevima. U toku projektovanja će se obezbijediti tehnička rješenja, te predvidjeti izmještanje i rekonstrukcija ovih puteva kako bi isti ostali u funkciji i nakon izgradnje autoputa. Analizirajući situaciju na terenu i projektovano tehničko rješenje, u okviru ovog projekta će biti potrebno izgraditi mrežu pristupnih i servisnih saobraćajnica ukupne dužine od 30 km.

U toku dalje razrade projektne dokumentacije potrebno je uraditi analizu biodiverziteta na ovom području, na osnovu koje će se definisati potreba za izgradnjom posebnih objekata koji su namijenjeni za prolaz životinja preko ili ispod trupa autoputa. Imajući u vidu slične projekte, u ovom trenutku može se planirati izgradnja jednog prolaza za životinje. Detaljna razrada ovih pitanja će biti predmet višeg nivoa projektne dokumentacije, tj. Glavnog projekta.

Predmetna dionica autoputa Bijeljina – Brčko se svrstava u tehničku grupu A na osnovu čega su određene mjerodavne brzine za dimenzionisanje elemenata plana i profila. S obzirom da se u osnovi radi o autoputu izvan naselja i tehničkoj grupi A određene su sljedeće brzine:

– dozvoljena brzina vožnje Vdoz = 130 km/h,
– brzina putovanja Vput = 100 km/h i
– predviđena brzina (kao računska brzina na pojedinoj dionici) za proračun graničnih elemenata projektne geometrije Vpred = 130 km/h.

Zbog efikasnije organizacije izvođenja radova autoput Vukosavlje – Rača je podijeljen na 3 dionice, odnosno lota.

– Lot 1 Dionica Vukosavlje – Brčko dužine 33 km,
– Lot 2 Dionica Brčko – Bijeljina, dužine 17,4 km i
– Lot 3 Dionica Bijeljina – Rača, dužine 20 km.

Podsjećamo, ugovor za izgradnju ove dionice potpisan je u februaru ove godine. Ugovor su u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske potpisali vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić, vršilac dužnosti direktora za tehničke poslove u Autoputevima Slobodan Stanarević i predstavnik konzorcijuma kineskih kompanija Li Gang. Konzorcijuma kompanija čine Kineska prekomorska inženjerska grupa, Kineska grupa za građevinarstvo Tisju i Kineska banka.

Ukupna vrijednost iznosi 346,95 mil KM, bez PDV-a, odnosno 405,9 mil KM sa PDV-om.

 

 

(ekapija.com)

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img