spot_img
spot_img

Troškovi obrade kredita: Osnovni i Apelacioni sud BiH stali u zaštitu svojih građana

spot_img
spot_img

Pitanje zakonitosti naplate troškova obrade kredita pojavilo se pred Osnovnim i Apelacionim sudom 2018. godine.

To je bio prvi predmet u BiH u kome je korisnik kredita/potrošač tražio zaštitiu svog subjektivnog prava putem suda, tj. tražio da sud provjeri šta predstavljau ti troškovi, da li su to uopšte troškovi banke, na šta se odnose i zbog čega se oni plaćaju.

Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH kroz svoje presude zauzeli su stav da je naplata ovakvih naknada nezakonita te da je ugovorna odredba kojom se ona ugovara ništavna, te da je protivna načelu savjesnosti i poštenja, te načelu jednakim vrijednostima uzajamnih davanja.

Identična praksa zauzeta je u i Republici Srbiji, državi koja ima identične pravne propise, obligacione i bankarske kao i BiH.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je takođe dana 16. 07. 2020. donio presudu br. C-224/19 kojom je potrdio stav Apelacionog suda Brčko distrikta BiH da su ovakve ugovorne odredbe nepoštene za potrošače i da se naknade koje ne predstavljau stvarne troškove ne mogu stavljati nateret korisnika kredita.

Uprkos svemu tome Vrhovni sud RS i FBIH zauzeli su suprotan stav i dozvolili bankama da bez bilo kakvog obrazloženja, prikaza strukture, naplaćuju troškove obrade kredita klijentima.

Iz prednjeg se osnovano može posumnjati da je bankarski lobi izvršio uticaj na pravosuđe u pomenutim BiH entitetima.

Udruženje za zaštitu potrošača „BONA FIDES“ Brčko distrikt BiH, od samog početka je zajedno sa svojim pravim timom pratila sudsku praksu u BiH i okruženju, budući da je zaštutu svojih prava putem Udruženja zatražio veliki broj potrošača.

U okviru nekoliko projekata i okruglih stolova na temu zakonitosti/nezakonitosti naknade za obradu kredita, na kojima su učestvovali uvaženi profesori, bivši direktori banaka, vještaci finansijske struke, došlo se do jedinstvenog stava da je naplaćivanje ovakve nakande ekonomski neopravdano, budući da odobravanje kredita predstavlja redovno poslovanje banke u kome nema angažovanja dodatne radne snage, da se ovakva naknada ne naplaćuje prilikom odbijanja zahtjeva za odobrenje kredita, te da je ona sastavni dio kamatne stope te da se ne može posebno prikazivati u procentualnom iznosu od iznosa odobrenog kredita.

Uprkos svemu tome, obrada kredita se i dalje naplaćuje i prikazuje klijentima kao trošak, dok se u knjigovodstvenoj evidenciji banke knjiži kao čist prihod, što je još jedan dokaz bankarske nesavjesnosti.

Pitanje zaštite potrošača kao korisnika kredita od nepoštenih ugovornih odredbi, koje banke kao dominantnije i stručnije ugovorne strane plasiraju, jeste pravno pitanje ali i pitanje odnosa društva prema pojedincu.

Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH su jedini sudovi u BiH koji su pravilnom primjenom prava, zaštitili svoje građane od nepoštenih ugovornih odredbi i označili kraj lošoj bankarskoj praksi na koju su potrošači ukazivali.

Udruženje potrošača „BONDA FIDES“ Brčko distrikt BiH, broji na stotine članova i ispred njih daje podršku Osnovnom i Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH u dosljednoj primjeni dosadašnje sudske prakse, kao i hrabrosti i odvažnosti u odbijanju uticaja bankarskog lobija, kome na žalost nisu uspjeli da odole najviše sudske instance Entiteta.

Udruženje „BONDA FIDES“ Brčko distrikt BiH

 

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img