Brčko: Ograničeno i radno vrijeme kladionica

Na osnovu člana 52 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 02/10), člana 10 i člana 11 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 22/18-prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), a u skladu sa Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od epidemije zarazne bolesti-koronavirusa (COVID-19), broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11.3.2020. godine, Odluke o izmjeni odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od epidemije zarazne bolesti-koronavirusa (COVID-19), broj: 02-000049/20 od 11.3.2020. godine, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-003/20 od 12.3.2020. godine i Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19, (koronavirus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13.3.2020. godine, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na petom nastavku 89. vanredne sjednice održanom 15. 3. 2020. godine, donosi

O D L U K U

O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1

(1) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine određuje ograničenje radnog vremena na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na sljedeći način:

a) u ugostiteljskim objektima (osim u sastavu pekara), kladionicama, kockarnicama i drugim objektima sličnog sadržaja do 18.00 časova,

b) u pekarama do 22.00 časa,

c) u objektima u kojima se obavlja trgovinska djelatnost, osim benzinskih stanica i apoteka do 19.00 časova,

d) u dječjim igraonicama, dnevnim boravcima i drugim objektima sličnog sadržaja, kao i sva javna okupljanja uključujući svadbe i slično, zabranjuju se rad u potpunosti do daljeg, bez ikakvih izuzetaka.

(2) Zadužuju se privredni subjekti iz stava (1) ovog člana da na vidna mjesta objekata istaknu novo radno vrijeme.

Član 2

Zadužuje se Sekretarijat Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Sektor za informisanje, da putem sredstava javnog informisanja na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izvjesti javnost i privredne subjekte o radnom vremenu iz člana 1 ove odluke, kao i da istu objavi na web stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 3

Za kontrolu sprovođenja ove odluke zadužuju se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Kancelarija gradonačelnika-Inspektorat.

Član 4

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, pekara i tržnih centara, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-008/20 od 13.3.2020. godine i Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, pekara i tržnih centara, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-008/20 od 13.3.2020. godine“, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-013/20 od 13.3.2020. godine.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime