Brčko: Detalji “Programa samozapošljavanja u poljoprivedi”

Kako smo već najavili, Vlada Brčko distrikta usvojila je “Program samozapošljavanja u poljoprivredi”. Zahvaljujući prijateljima sa specijalizovanog portala za poljoprivredu Agroportal.ba, donosimo vam kriterijume i uslove za učešće u programu.

Cilj programa

- Reklama -

Cilj programa je doprinos razvoju poljoprivrede Brčko distrikta BiH, kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Razvoj se ogleda u vidu finansijske podrške za lica koja otpočinju ili su otpočela poljoprivrednu proizvodnju.

Korisnici programa

Korisnici programa mogu biti nezaposlena lica koja ispunjavaju opšte kriterije iz ovog programa.

Korisnici programa mogu biti i lica koja su registrovala poslovnu djelatnost u 2018.godini, do dana objavljivanja javnog poziva.

Opšti kriterijumi za izbor kandidata su:

a) da lice ima prijavljeno prebivalište na području Brčko distrikta BiH, najkraće od 31.12. 2014. godine;

b) da se lice prije registracije djelatnosti vodilo u evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu, izuzev lica koja su kod registrovanih poslovnih djelatnosti

c) da lice pokreće djelatnost iz oblasti poljoprivrede navedenih u članu 2 stav (1) tačka c)

d) da je lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u Distriktu;

e) da lice ima dokaz o pravu vlasništva ili pravo korištenja poljoprivrednim zemljištem isključivo na teritoriji Distrikta;

Namjena odobrenih sredstava

Sredstva po ovom Programu, korisnicima sredstava mogu biti odobrena za:

a) Nabavku opreme u 100 % iznosu, od odobrenog iznosa,

b) Troškove zakupa, uređenja i izgradnje objekta u poljoprivredi u iznosu koji ne prelazi 30 % odobrenog iznosa,

c) Nabavku repromaterijala u iznosu koji ne prelazi 30 % odobrenog iznosa,

d) Ostalo ( sitan alat, certificiranje i sl.) u iznosu koji ne prelazi 40 % odobrenog iznosa.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za upis u sudski registar preduzeća.

Sredstva za realizaciju Programa

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa u iznosu od 500.000,00 KM obezbijeđen je Budžetom Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa se dijele na slijedeći način:

sredstva u iznosu od 80 % (400.000,00KM)su namijenjena za aplikante iz člana 2. stav (1) Programa
sredstva u iznosu od 20 % (100.000,00KM) su namijenjena za aplikante iz člana 2. stav (2) Programa

Ukoliko sredstva po jednoj od predloženih lista ne budu u cijelosti utrošena, ista se mogu preusmjeriti na listu na kojoj je veće interesovanje aplikanata.

Kompletan “Program samozapošljavanja u poljoprivredi” možete preuzeti na sajtu Agroportal.ba:

 

 

 

 

 

(agroportal.ba/nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime