spot_img

Ro­đa­ci po­sla­li čak 4,2 mi­li­ona pro­sje­čnih pla­ta

Published:

Iz inos­tran­stva je la­ni u BiH sti­glo 3,57 mi­li­jar­di ma­ra­ka, što zna­či da su ra­ču­ni gra­đa­na po­debljani sa čak 4,2 mi­li­ona pro­sje­čnih pla­ta, ko­ja je izno­si­la oko 850 ma­ra­ka.

Po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke BiH po­ka­zu­ju da je do­šlo do bla­gog ras­ta izno­sa do­zna­ka iz inos­tran­stva u odno­su na pret­ho­dnu go­di­nu, ali je u pro­te­kloj de­ce­ni­ji i dalje re­kor­dna 2014. ka­da je gra­đa­ni­ma po­sla­to čak 3,85 mi­li­jar­di ma­ra­ka. Je­dan od ra­zlo­ga je što su te go­di­ne BiH u dva na­vra­ta po­go­di­le ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve, pa je ro­dbi­na iz di­ja­spo­re nas­to­ja­la da što vi­še po­mo­gne slanjem nov­ca ka­ko bi se opo­ra­vi­li od ka­tas­tro­fe. U posljednjih de­set go­di­na do­zna­ke iz inos­tran­stva va­ri­ra­le su od 3,25 mi­li­jar­di iz 2009. do 3,85 mi­li­jar­di KM u 2014.

Ka­da je ri­ječ o pro­šloj go­di­ni, iznos do­zna­ka je po­ras­tao za 21,8 mi­li­ona ma­ra­ka u odno­su na pret­ho­dnu go­di­nu, ka­da se na ra­ču­ne gra­đa­na sli­lo 3,55 mi­li­jar­di KM. Po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke po­ka­zu­ju da od uku­pnih 3,57 mi­li­jar­di, ko­li­ko je u BiH sti­glo u pro­šloj go­di­ni, na nov­ča­ne do­zna­ke otpa­da­ju 2,43 mi­li­jar­de, a na os­ta­le te­ku­će tran­sfe­re, me­đu ko­ji­ma su i pen­zi­je iz inos­tran­stva, 1,13 mi­li­jar­di KM.

Član Udru­ženja eko­no­mis­ta RS – SWOT Pre­drag Du­du­ko­vić ka­že da BiH ne bi mo­gla da fun­kci­oni­še bez do­zna­ka iz inos­tran­stva.

– Ži­vot gra­đa­na za­vi­si od tih do­na­ci­ja, jer ne mo­gu da za­ra­de ono­li­ko ko­li­ko tro­še. Tro­ši­mo vi­še ne­go što za­ra­đu­je­mo, a on­da to na­do­mje­šta­mo do­zna­ka­ma iz di­ja­spo­re. Mo­že­mo oče­ki­va­ti da će do­zna­ke nas­ta­vi­ti da ras­tu jer je u posljednjih go­di­nu-dvi­je ve­li­ki broj ljudi oti­šao na rad u inos­tran­stvo, oda­kle šalje dio za­ra­đe­nog nov­ca ro­dbi­ni za pre­življavanje. Vje­ro­va­tno će bi­ti nas­tavljen odliv ra­dne sna­ge, a ti­me i pri­liv nov­ca iz inos­tran­stva – ka­zao je Du­du­ko­vić.

U Po­kre­tu po­tro­ša­ča RS ta­ko­đe is­ti­ču da ku­ćni budžet ve­li­kog bro­ja gra­đa­na ne bi mo­gao da isfi­nan­si­ra sve tro­ško­ve bez po­mo­ći ro­dbi­ne iz inos­tran­stva.

– Ne­mo­gu­će je pre­ži­vje­ti sa nis­kim pla­ta­ma i pen­zi­ja­ma. Tro­ško­vi ži­vo­ta stal­no ras­tu, ali ih ne pra­ti po­ve­ćanje pen­zi­ja i pla­ta – re­kao je pred­sje­dnik Po­kre­ta po­tro­ša­ča RS Dra­gu­tin Bo­ško­vić.

 

 

 

(glassrpske.com)

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img