spot_img
spot_img

Може ли се БиХ убудуће звати само Босна

spot_img
spot_img
spot_img

На про­те­сту у Са­ра­је­ву из­нет став да је Хер­це­го­ви­на са­мо по­кра­ји­на, по­пут Дал­ма­ци­је у Хр­ват­ској.

Због на­ја­ве да би (не)ле­ги­тим­ни ви­со­ки пред­став­ник Кри­сти­јан Шмит мо­гао по­сег­ну­ти за бон­ским овла­шће­њи­ма и на­мет­ну­ти из­ме­не Из­бор­ног за­ко­на БиХ, че­му се же­сто­ко про­ти­ве по­ли­тич­ки пред­став­ни­ци Бо­шња­ка, у Са­ра­је­ву су у сре­ду уве­че по­но­во ор­га­ни­зо­ва­ни про­те­сти гра­ђа­на. Не­ко­ли­ко де­се­ти­на њих, оку­пље­них ис­пред згра­де ОХР-а, по­зва­ло је Шми­та да од­у­ста­не од сво­је на­ме­ре, по­ру­чив­ши му да „не до­зво­ља­ва­ју ни­ка­ве из­ме­не ни Уста­ва Фе­де­ра­ци­је БиХ, а ни Из­бор­ног за­ко­на БиХ”.

„Ми смо до­шли ов­де да ис­ка­же­мо сво­ју во­љу. Ми мо­ра­мо има­ти гра­ђан­ску др­жа­ву и има­ће­мо је на­кон 2. ок­то­бра. Ми гра­ђа­ни не од­у­ста­је­мо, тре­нут­но ко­ри­сти­мо сва де­о­крат­ска рас­по­ло­жи­ва сред­ства за од­бра­ну БиХ, ако бу­де тре­ба­ло, спрем­ни смо и на ви­ше. Од­бра­ни­ли смо је 1992. го­ди­не, од­бра­ни­ће­мо је и са­да”, ре­кла је Азра Зо­рић, пре­но­си аген­ци­ја Ана­до­ли­ја.

Шта је био основ­ни раз­лог из­ла­ска Са­рај­ли­ја на ули­цу, мо­гло се то, по ми­шље­њу не­ких, за­кљу­чи­ти и из нат­пи­са на тран­спа­рен­ти­ма ко­је су но­си­ли, а ме­ђу ко­ји­ма је до­ми­ни­рао онај на ко­ме је пи­са­ло „Гра­ђан­ска”, при че­му се ми­сли на БиХ, ко­ју је, ка­ко пи­шу са­ра­јев­ски ме­ди­ји, у сре­ду пред­из­бор­ном ску­пу у Ма­гла­ју про­мо­ви­сао као „је­ди­ну мо­гу­ћу” и Жељ­ко Ко­ми­шић, кан­ди­дат за чла­на Пред­сед­ни­штва БиХ.

Спе­ку­ли­ше се, та­ко­ђе, да је и јав­но про­ти­вље­ње тур­ског пред­сед­ни­ка Ре­џе­па Та­ји­па Ер­до­га­на, на­ме­та­њу из­ме­на Из­бор­ног за­ко­на БиХ до­дат­но мо­ти­ви­са­ло и охра­бри­ло гра­ђа­не да по­но­во про­те­сту­ју ис­пред се­ди­шта Кри­сти­ја­на Шми­та. Став тур­ског пред­сед­ни­ка ни­је се до­пао ни Са­ве­зу за бо­љу бу­дућ­ност (СББ) Фа­хру­ди­на Ра­дон­чи­ћа, јер га у тој стран­ци ту­ма­че као „ди­рект­но ме­ша­ње у пред­из­бор­ну кам­па­њу и уну­тра­шње од­но­се БиХ”.

С дру­ге стра­не, у Хр­ват­ском на­род­ном са­бо­ру (ХНС), кров­ној ор­га­ни­за­ци­ји ко­ја оку­пља све стран­ке са хр­ват­ским пред­зна­ком и ко­ја се бо­ри за „ле­ги­тим­но по­ли­тич­ко пред­ста­вља­ње Хр­ва­та” и пре­ки­да­ње прак­се да им пред­став­ни­ке би­ра број­ни­ји (бо­шњач­ки) на­род, но­ве про­те­сте гра­ђа­на до­жи­вља­ва­ју као „на­ста­вак ко­ор­ди­ни­ра­них по­ку­ша­ја по­ли­тич­ких пред­став­ни­ка Бо­шња­ка из ју­ла” за, ка­ко на­во­де, ус­по­ста­ву уни­тар­ног по­рет­ка на ште­ту Хр­ва­та и свих дру­гих на­ро­да ко­ји се про­ти­ве до­ми­на­ци­ји број­ни­јег бо­шњач­ког на­ро­да.

Као по­се­бан до­жи­вљај са прек­си­ноћ­њих про­те­ста у Са­ра­је­ву, ло­кал­ни ме­ди­ји из­дво­ји­ли су иступ из­ве­сног Ај­ну­ра Ме­хи­че­ви­ћа и ње­гов по­зив да се име Бо­сне и Хер­це­го­ви­не про­ме­ни у Бо­сна. „Хер­це­го­ви­на је по­кра­ји­на као и Дал­ма­ци­ја, не ка­же се Хр­ват­ска и Дал­ма­ци­ја, већ Хр­ват­ска. И Тур­ска је про­ме­ни­ла име, та­ко ће­мо и ми у Бо­сна”, ка­зао је Ме­хи­че­вић.

Он је ини­ци­рао и пра­вље­ње ли­сте са име­ни­ма оних ко­ји, по ње­го­вом ми­шље­њу, не би тре­ба­ло да се­де у пар­ла­мен­ту: „Сви ко­ји су за пен­зи­ју – да иду у пен­зи­ју. Не же­ли­мо ни­ко­га са аме­рич­ке цр­не ли­сте и оне ко­ји су из­да­ли БиХ при ту­жби про­тив Ср­би­је, али и Хр­ват­ске за рат­ну од­ште­ту.”

 

 

 

(politika.rs)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img