Skupština: Usvojen Nacrt zakona o radu

Skupština Brčko distrikta večeras je prekinula 43. redovnu sjednicu koju će nastaviti u ponedjeljak, 18. marta u 14 časova razmatranjem seta zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Brčko distrikta BiH.

Tokom današnjeg zasjedanja poslanici su razmatrali i u prvom čitanju usvojili Nacrt zakona o radu o kome će biti sprovedena javna rasprava. Skupština je odlučila da se javna rasprava sprovede u dva termina, 2. i 9. aprila 2019. godine sa početkom u 17 časova.

Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko distrikta BiH je odloženo, a usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju puteva i ulica. Data je i saglasnost na Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH o prihvatanju lokcije Ficibajer kao konačne lokacije sportsko-rekretivnog centra “Ficibajer“.

- Reklama -

Poslanici su usvojili i Plan poslovanja JP „Komunlno Brčko“ za 2019. godinu.

Razmatran je i usvojen izvještaj Zakonodavne komisije po zaključku Skupštine Brčko distrikta od 28. novembra 2018. godine koji se odnosi na naknade članova upravnih i nadzornih odbora.

Donesen je Zaključak kojim je precizirano da naknade članova upravnih odbora mogu iznositi najviše do iznosa prosječne plate isplaćene u Brčko distriktu BiH za prethodnu godinu, a naknade članova nadzornih odbora najviše do 70 odsto iznosa prosječne plate isplaćene u Brčko distriktu BiH za prethodnu godinu. Članovi upravnih i nadzornih odbora ne mogu imati manje kvalifikacije i radno iskustvo od menadžmenta kojeg biraju, a članovi upravnih odbora ne mogu biti birani u institucijama u kojima su u radnom odnosu.

Utvrđena je i obaveza da upravni i nadzorni odbori najmanje dva puta godišnje izvještavaju osnivača o svom radu, a godišnji poslovni planovi javnih preduzeća, ustanova, zavoda i fondova moraju biti upućeni osnivaču na usvajanje najkasnije do kraja prvog kvartala kalendarske godine za koji se plan usvaja. Takođe je precizirano da je potrebno tražiti saglasnost osnivača za bilo kakve izmjene i dopune akata koje je osnivač donio ili prethodno dao saglasnost.

Svi pravilnici, njihove izmjene i dopune koje regulišu plate, naknade, minuli rad, topli obrok, dnevnice i druga primanja isključivo se donose uz suglasnost osnivača. Upravni odbori i menadžmenti javnih preduzeća, ustanova i fondova zadužni su da u roku od 60 dana izvrše usklađivanja svojih akata sa Izvještajem i Zaključkom, a Vlada Brčko distrikta BiH i nadležne skupštinske komisije da u roku od 90 dana pripreme i predlože Skupštini izmjenu zakonskih propisa i osnivačkih akata identifikovnih u Izvještaju Zakonodavne komisije.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime